Extend description
[fstl] / debian / control
2016-03-27 Jakob HaufeExtend description
2016-03-26 Jakob HaufeDrop cdbs
2016-03-26 Jakob HaufeSection graphics is more appropriate
2016-03-26 Jakob HaufeDepend on libgl1-mesa-dri, won't work otherwise
2016-03-26 Jakob HaufeChange Vcs-Git url to https
2016-03-26 Jakob HaufePreliminary packaging of 0.9.2-1