Split out relfile routines
-rw-r--r-- 94 .gitignore
-rw-r--r-- 938 Makefile
-rw-r--r-- 50 bcd2dec.h
-rw-r--r-- 444 bcd2dec.s
-rw-r--r-- 388 binlog.h
-rw-r--r-- 69 crc16.h
-rw-r--r-- 130 crc16.pl
-rw-r--r-- 1603 crc16.s
-rw-r--r-- 578 crctest.c
-rw-r--r-- 666 diskbench.c
-rw-r--r-- 1614 relfile.c
-rw-r--r-- 527 relfile.h
-rw-r--r-- 3062 reltest.c